Mengenal Huruf Arab (Hijaiyah)

Mengenal Huruf Arab (Hijaiyah).
Bahasa Arab (اللغة العربية al-lughah al-‘Arabīyyah), atau secara mudahnya Arab (عربي ‘Arabī), adalah sebuah bahasa Semitik yang muncul dari daerah yang sekarang termasuk wilayah Arab Saudi. Bahasa ini adalah sebuah bahasa yang terbesar dari segi jumlah penutur dalam keluarga bahasa Semitik. Bahasa ini berkerabat dekat dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Bahasa Arab Modern telah diklasifikasikan sebagai satu makrobahasa dengan 27 sub-bahasa dalam ISO 639-3. Bahasa-bahasa ini dituturkan di seluruh Dunia Arab, sedangkan Bahasa Arab Baku diketahui di seluruh Dunia Islam.
 
Bahasa Arab Modern berasal dari Bahasa Arab Klasik yang telah menjadi bahasa kesusasteraan dan bahasa liturgi Islam sejak lebih kurang abad ke-6. Abjad Arab ditulis dari kanan ke kiri.
 
Bahasa Arab telah memberi banyak kosakata kepada bahasa lain dari dunia Islam, sama seperti peranan Latin kepada kebanyakan bahasa Eropa. Semasa Abad Pertengahan bahasa Arab juga merupakan alat utama budaya, terutamanya dalam sains, matematik adan filsafah, yang menyebabkan banyak bahasa Eropa turut meminjam banyak kata darinya.
 
 
 
 
 
 
خ
ح
ج
ث
ت
ب
ا
kho

ha

jim

tsa

ta

ba

alif

ص
ش
س
ز
ر
ذ
د
shod

syin

sin

za

ro

dzal

dal

ق
ف
غ
ع
ظ
ط
ض
qof

fa

ghoin

‘ain

zho

tho

dhod

لا
ه
و
ن
م
ل
ك
lam-alif

Hha

wau

nun

mim
lam

kaf

ي
ء
ya

hamzah

sumber : http://www.belajarbaca-alquran.com

-oOo-

Mengenal Huruf Arab Lebih Dekat.

Bahasa arab memiliki 29 huruf.

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و هـ ء ي

Untuk diketahui bahwa urutan (tartiib) huruf 'arabiyyah itu ada 3 macam:

1. Tartiib Hijaa'iy/Alifbaa'iy (هجائي/ألفبائي).
Inilah urutan yang paling populer sebagaimana tersebut di atas. Yang pertama sekali mengurutkan dengan urutan seperti ini adalah Nashr bin 'Aashim Al-Laitsy dan Yahya bin Ya'mur Al-'Adawaany ketika masa pemerintahan 'Abdul Malik bin Marwan. Urutan ini dibuat berdasarkan keserupaan bentuk antar huruf.

Kelebihan urutan seperti ini adalah sangat mudah dihafalkan oleh orang-orang yang bertipe visual, karena mudah melekat di otak mengingat bentuk antar huruf yang saling berdekatan hampir sama, hanya beda letak dan atau jumlah titiknya.

2. Tartiib Abjadiy (أبجدي).
Yaitu mengurutkan huruf 'arabiyyah sesuai dengan urutan huruf 'abriyyah (bahasa Ibrani).


أ ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ

Huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam 8 buah kata sehingga menjadi lebih mudah menghafalnya, yaitu:

أَبْجَدْ هَوَّزْ حُطِّيْ كَلَمُنْ سَعَفَصْ قَرَشَتْ ثَخَذْ ضَظَغْ

Kelebihan urutan seperti ini di samping mudah menghafalnya, juga bisa digunakan untuk hitung-menghitung dengan menggunakan kata. Biasanya banyak ditemukan dalam sya'ir untuk menyatakan penanggalan sebuah peristiwa sejarah dengan menggunakan beberapa kata, yang mana masing-masing huruf pembentuk kata tersebut mewakili angka/bilangan tertentu.

Insya Allaah akan dibahas secara khusus dan lebih lanjut tentang urutan abjadiy ini.

3. Tartiib Shautiy/'Ainiy (صوتي/عيني).
Yaitu mengurutkan huruf 'arabiyyah berdasarkan bunyi dan makhrajnya. Yang pertama sekali mengurutkan dengan model seperti ini adalah Al-Khalil bin Ahmad. Beliau dalam menyusun kamusnya yang ia beri nama dengan "Al-'Ainiy", mengurutkan huruf-huruf mu'jam dengan urutan sebagai berikut:


ع ح هـ خ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط د ت ظ ذ ث ر ل ن ف ب م و ا ي أ

Yang jelas model seperti ini tidak sepopuler 2 urutan sebelumnya, karena pada asalnya urutan huruf seperti ini memang tidak banyak diketahui, ditambah lagi dengan adanya perbedaan versi di antara para ahli dalam mengurutkan huruf-huruf tersebut berdasarkan bunyi dan makhrajnya, serta perselisihan mereka apakah huruf alif termasuk huruf yang memiliki bunyi atau tidak.

Sumber:
1. Mausuu'ah 'Uluum -l Lughah -l 'Arabiyyah, 5/234, karya Prof. DR. Emil Badii' Ya'quub
2. Al-Lughah Al-'Arabiyyah Adaa'an wa Nuthqan wa Imlaa'an wa Kitaabah, hal. 25-28, karya Fakhri Muhammad Shaalih.


sumber : http://www.facebook.com/bahasa.arab.online/posts/10151006639949904

-oOo-

Mengenal Makhrojul Huruf Hijaiyah
Huruf “Alif / Hamzah” medal saking tenggorokan

“A “i “U

“Aa… “Ii… “Uu…

“An “In “Unاَ اِ اُ

آ اِىْ اُوْ

اً اٍ اٌ

Huruf “ Ba’ ” medal saking lambe kaleh kanti mingkem

Ba Bi Bu Bab

Baa… Bii… Buu…

Ban Bin Bun

بَ بِ بُ بَ بْ

بَا بِىْ بُوْ
بً بٍ بٌHuruf “ Ta’ ” medal saking pucuk’ipun ilat lan

pok’ipun wojo kalih ingkang inggil (gusi ingkang inggil)

Ta Ti Tu Tat

Taa… Tii… Tuu…

Tan Tin Tun

ت َ تِ تُ تَ تْ
تَا تِى تُو

تً تٍ تٌ

Huruf “ Tsa’ ” medal saking pucuk’ ipun ilat lan pucuk’ipun

wojo kaleh ingkang inggil, caketipun kulit wojo

Tsa Tsi Tsu Tsats

Tsaa… Tsii… Tsuu…

Tsan Tsin Tsun

ثَ ثِ ثُ ثَ ثْ

ثَا ثِىْ ثُو

ثً ثٍ ثٌHuruf “Jim” medal saking tengah’ipun ilat lan cetak

nginggil ingkang ngleresi

Ja Ji Ju Jaj

Jaa… Jii… Juu…

Jan Jin Jun

جَ جِ جُ جَ جْ

جَا جِىْ جُو

جً جٍ جٌHuruf “ Kha’ ” medal saking tengahipun nggorok’an

Kha Khi Khu Khah

Khaa… Khii… Khuu…

Khan Khin Khun

حَ حِ حُ حَ حْ

حَا حِىْ حُوْ

حً حٍ ح

Huruf “ Kho’ ” medal saking pucuk’ipun nggorok’an

Ingkang paling caket kalian lisan

Kho Khi Khu Khoh

Khoo… Khii… Khuu…

Khon Khin Khun

خَ خِ خُ خَ خْ

خَا خِى خُو

خً خٍ خٌ

Huruf “Dal” medal saking pucuk’ipun ilat lan pok’ipun wojo

kalih ingkang inggil lan (kulit cetak / gusi ingkang inggil)

Da Di Du Dad

Daa… Dii… Duu…

Dan Din Dun

دَ دِ دُ دَ دْ

دَا دِىْ دُوْ

دً دٍ دٌ

Huruf “Dzal” medal saking pucuk’ipun ilat lan pucuk’ipun

wojo kalih ingkang inggil caket kulitipun wojo

Dza Dzi Dzu Dzadz

Dzaa… Dzii… Dzuu…

Dzan Dzin Dzun

ذَ ذِ ذُ ذَ ذْ

ذَا ذِى ذُو

ذً ذٍ ذٌHuruf “ Ro’ ” medal saking pucuk’ipun ilat

langkung mlebet sekedik katimbang nun.

Ro Ri Ru Ror

Roo… Rii… Ruu…

Ron Rin Run

رَ رِ رُ رَرْ

رَا رِىْ رُوْ

رً رٍ رٌHuruf “ Za’ ” medal saking pucuk’ipun ilat

Lan pucuk’ipun wojo kaleh ingkang ngandap.

Za Zi Zu Zaz

Zaa… Zii… Zuu…

Zan Zin Zun

زَ زِ زُ زَ زْ

زَا زِىْ زُوْ

زً زٍ زٌHuruf “ Sin ” medal saking pucuk’ipun ilat

Lan pucuk’ipun wojo kaleh ingkang ngandap.

Sa Si Su Sas

Saa… Sii… Suu…

San Sin Sun

سَ سِِ سُ سَ سْ

سَا سِىْ سُوْ

سً سٍ سٌ

Huruf “ Syin ” medal saking tengahipun’ipun ilat

Lan cetak / gusi nginggil ingkang ngleresi

Sya Syi Syu Syasy

Syaa… Syii… Syuu…

Syan Syin Syun

شَ شِ شُ شَ شْ

شَا شِىْ شُوْ

شً شٍ شٌHuruf “ Shod ” medal saking pucuk lancip’ipun ilat

Lan pucuk’ipun wojo kaleh ingkang ngandap,

ugi nggadahi suwanten nyruwit.

Sho Shi Shu Shosh

Shoo… Shii… Shuu…

Shon Shin Shun

صَ صِ صُ صَ صْ

صَا صِىْ صُوْ

صً صٍ صٌ

Huruf “ Dlod ” medal saking pinggir kiwo tengenipun ilat

Lan wojo bam ingkang ngleresi, mujur panjang dumugi

Makhroj’ipun lam.

Dhlo Dhli Dhlu Dhlodl

Dhloo… Dhlii… Dhluu…

Dhlon Dhlin Dhlun

ضَ ضِ ضُ ضَ ضْ

ضَا ضِىْ ضُوْ

ضً ضٍ ضٌ

Huruf “ Tho’ ” medal saking pucuk’ipun ilat

lan pok’ipun wojo kaleh/kulit cetak ingkang nginggil

Tho Thi Thu Thoth

Thoo… Thii… Thuu…

Thon Thin Thunطَ طِ طُ طَ طْ

طَا طِىْ طُوْ

طً طٍ طٌ

Huruf “ Dho’ ” medal saking pucuk’ipun ilat

lan pucuk’ipun wojo kaleh ingkang nginggil,

caket kulit’ipun wojo

Dho Dhi Dhu DhoDh

Dhoo… Dhii… Dhuu…

Dhon Dhin Dhun

ظَ ظِ ظُ ظَ ظْ

ظَا ظِىْ ظُوْ

ظً ظٍ ظٌ

Huruf “ ‘Ain ” medal saking tengah’ipun nggorok’an.

‘A ‘I ‘U

‘Aa… ‘Ii… ‘Uu…

‘An ‘In ‘Un

عَ عِ عُ عَ عْ

عَا عِىْ عُوْ

عً عٍ عٌ

Huruf “ Ghoin ” medal saking pucuk’ipun nggorok’an,

Ingkang paling caket kalian lisan.

Gho Ghi Ghu

Ghoo… Ghii… Ghuu…

Ghon Ghin Ghun

غَ غِ غُ غَ غْ

غَا غِىْ غُو

غً غٍ غٌHuruf “ Fa’ ” medal saking nglebetipun lambe Ingkang

ngandap lan pucuk’ipun wojo kaleh ingkang nginggil.

Fa Fi Fu

Faa… Fii… Fuu…

Fan Fin Fun

فَ فِ فُ فَ فْ

فَا فِىْ فُوْ

فً فٍ فٌ

Huruf “ Qof ” medal saking pok’ipun lisan arah nginggil,

Ingkang paling caket kalian nggorok’an (telak)

Qo Qi Qu

Qoo… Qii… Quu…

Qon Qin Qun

قَ قِ قُ قَ قْ

قَا قِىْ قُوْ

قً قٍ قٌ

Huruf “ Kaf ” medal saking pok’ipun ilat,

sak ngandap’ipun Qof,

Ka Ki Ku

Kaa… Kii… Kuu…

Kan Kin Kun

كَ كِ كُ كَ كْ

كَا كِىْ كُوْ

كً كٍٍ كٌ

Huruf “ Lam ” medal saking pinggir kiwo tengen’ipun ilat,

Kalian cetak nginggil ingkang ngleresi.

La Li Lu

Laa… Lii… Luu…

Lan Lin Lun

لَ لِ لُ لَ لْ

لاَ لِىْ لُوْ

لً لٍ لٌ

Huruf “ Mim ” medal saking lambe kaleh, kanti mingkem.

Ma Mi Mu

Maa… Mii… Muu…

Man Min Mun

مَ مِ مُ مَ مْ

مَا مِىْ مُوْ

مً مٍ مٌHuruf “ Nun ” medal saking pucuk’ipun.

Radi mlebet, ngandap’ipun lam.

Na Ni Nu

Naa… Nii… Nuu…

Nan Nin Nun

نَ نِ نُ نَ نْ

نَا نِىْ نُوْ

نً نٍ نٌ

Huruf “ Wawu ” medal saking lambe kaleh

Kanti mengo lambenipun.

Wa Wi Wu

Waa… Wii… Wuu…

Wan Win Wun

وَ وِ وُ وَ وْ

وَا وِىْ وُوْ

وً وٍ وٌ

Huruf “ Ha’ ” medal saking pok’ipun nggorok’an

Ha Hi Hu

Haa… Hii… Huu…

Han Hin Hun

هَ هِ هُ هَ هْ

هَا هِىْ هُوْ

هً هٍ هٌ

Huruf “ Hamzah’ ” medal saking pok’ipun nggorok’an

“A “I “U

“Aa… “Ii… “Uu…

“An “In “Unأَ أِ أُ أَ أْ

أَ أِىْ أُوْ

أً أٍ أٌHuruf “ Ya’ ” medal saking tengah’ipun ilat

Lan cetak ginggil ingkang ngleresi

Ya Yi Yu

Yaa… Yii… Yuu…

Yan Yin Yun

يَ يِ يُ يَ يْ

يَا يِىْ يُوْ

يً يٍ يٌsumber : http://muryanetcomputer.blogspot.com/2012/04/mengenal-makhrojul-huruf-hijaiyah.html

-oOo-


2 komentar:

Anoref mengatakan...

Mau tanya, kenapa huruf arab ditulis dari kanan ke kiri ya ? Trims

Fajri Muli mengatakan...

Mau tanya kenapa uruf latin ditulis dr kiri ke kanan?

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger